- 

Google Analytics XXXI. - Konverze: Cíle

Pokaždé, když uživatel splní určitý cíl, zaznamená se v účtu Google Analytics konverze. Abyste mohli v Google Analytics měřit konverze cílů, musíte nejprve nějaké cíle definovat. Cíle si nastavíte podle vlastních potřeb vždy pro určitý výběr dat na kartě Správce --> položka Cíle --> Vytvořit cíl. Měřit můžete například dobu strávenou na stránce, návštěvu určité stránky (například odeslání formuláře), uskutečnění registrace, nákup (konverze elektronického obchodu), stažení apod. Pro jednotlivé stanovené cíle si budete moci zobrazit míry konverze a počty uskutečnění konverzí. Můžete konverzím také přiřadit určitou peněžní hodnotu a vyjádřit tak hodnotu dané konverze.

K nastavení cíle můžete využít také šablon (screen 1), které vám pomohou splnit standardní obchodní cíle, lze je ale také před uložením cíle upravit dle vlastních potřeb. Pokud se vám žádné šablony nezobrazují, je to tím, že jste si u vašeho účtu – služby nenastavili příslušné odvětví. Jakmile to uděláte, šablony budou aktivní. Stačí na kartě Správce --> Služba otevřít volbu Nastavení služby (screen 2) a v Kategorii odvětví (screen 3) vybrat odpovídající možnost.

SCREEN 1


SCREEN 2                                                                                     SCREEN 3
screen2
         
screen3

Cíle zpravidla představují tržby, akvizice, dotazy nebo interakce. Na základě toho je rozeznáváme 4 hlavní typy cílů:

Cílové místo – načtení konkrétního místa, například stránka s poděkováním za registraci; v tomto případě lze také určit trasu, kterou se podle vás bude uživatel ubírat. Tato trasa se nazývá Cesta. Pokud určíte její jednotlivé kroky, můžete prostřednictvím Google Analytics sledovat, kde uživatel na cestu k cíli nastoupí a kde ji opustí (přehledy Tok k cíliCesta). Pokud například zjistíte, že se na cestě vyskytuje stránka, ze které mnoho uživatelů cestu opustí ještě před splněním cíle, bude na dané stránce nejspíše nějaký problém. Jestliže například mnoho uživatelů přeskakuje některý z kroků vaší cesty, může to znamenat, že cesta je příliš dlouhá nebo obsahuje zbytečné kroky.

Doba trvání – například návštěvy trvající déle než 10 minut na stránce
Počet stránek nebo obrazovek na návštěvu – například načtení více jak 5 stránek návštěvníkem
Událost – spuštění akce, která je definována jako Událost („Like“ na Facebooku, spuštění videa, kliknutí na reklamu apod).

Cílové adresy URL

V této sekci nalezneme výpis URL adres, které jsme si zadali jako poslední adresy na cestě k cíli. Jsou to tedy URL stránek, na kterých dochází ke splnění cíle (konverzi). Je zde uveden jejich počet (Splnění cílů neboli počet uskutečněných konverzí) a také Hodnota cíle, neboli celková hodnota všech provedených konverzí.

Obrácená trasa k cíli

Obrácená trasa k cíli poskytuje výpis kroků, které předcházely splnění cíle a počet konverzí, ke kterým došlo těmito jednotlivými cestami.

Vizualizace cesty

Vizualizace cesty odráží trasu uživatelů před splněním cíle na základě adresy URL. Znázorňuje, kolik návštěv započalo cestu k cíli a kolik z nich cíle skutečně dosáhlo a také kam odešli uživatelé, kteří cestu přerušili (jak v absolutních hodnotách, tak v procentech). Nejedná se ale o skutečné pořadí zobrazení jednotlivých kroků. Google Analytics projde každou návštěvu, ověří, zda byl určitý krok zobrazen, a v přehledu Vizualizace cesty zvýší jeho hodnotu o 1. Nahoře nad grafem je uvedena Míra konverze daného cíle. Jedná se o procento návštěv (z celkového počtu návštěv), které pro daný cíl skončily konverzí (screen 4). Vypočítá se tedy tak, že vydělíme počet konverzí daného cíle celkovým počtem návštěv webu a výsledek vynásobíme 100.

SCREEN 4

Tok k cíli

Tok k cíli zobrazuje cestu k cíli, kterou prochází váš uživatel. Umožňuje tedy sledovat, zda se uživatelé ubírají k cíli takovým způsobem, který očekáváte. Jeho pomocí můžete nasměrovat návštěvnost k určitému obsahu a následně zjistit, jak se vám to daří či jaké jsou nejoblíbenější cesty uživatelů k tomuto obsahu.

Jak tok k cíli nastavit? Na kartě Přehledy jděte do sekce Konverze --> Cíle --> Tok k cíli. Z rozbalovací nabídky Tok k cíli vyberte svůj cíl (screen 5). Vyberte dimenzi pro první sloupec pro zobrazení zdrojů návštěvnosti vaší cílové cesty (screen 6).

SCREEN 5                                                                                SCREEN 6

    
screen6

Systém vám sice vypíše prvních 5 zdrojů dle objemu návštěvnosti, ale hned vedle rozbalovací lišty dimenze si rozkliknutím ozubeného kolečka můžete nastavit vlastní konkrétní množinu jiných zdrojů, která vás zajímá. Klikněte na modrý nápis +Přidat položku a zadejte takto až 5 segmentů, které vás zajímají (já jsem zvolila dimenzi Město a vybrala uživatele 3 konkrétních měst – viz screeny 7, 8).

SCREEN 7                                                                               SCREEN 8

   
screen8

Výsledkem je přehled na screenu 9 – najedu-li myší na poslední uzel, zobrazí se mi detailní informace o tom, kolik návštěvníků pokračovalo z této stránky (uzlu) dále (0), kolik cestu z daného uzlu opustilo (253) a také celkový počet zobrazení stránek pro uzel (253). Jelikož tento uzel je posledním na naší cestě, je 100% opuštění logické. Pokud umístíte kurzor na ukončení uzlu (červený pravý okraj – viz screen 10), získáte informace o tom, kolik návštěvníků opustilo cestu a web z tohoto uzlu a kolik návštěvníků opustilo cestu z tohoto uzlu, ale na webu zůstalo a kam dále v rámci našeho webu pokračovali.

SCREEN 9                                                                                SCREEN 10

    
screen10

Kliknete-li jednou levým tlačítkem myši na uzel (screen 11) a vyberete Podrobnosti o skupině, nabízí se vám ještě více údajů (SCREEN 12):
SCREEN 11                                                                                SCREEN 12

     
screen12

Nejvýznamnější stránky: stránky s největší návštěvností v rámci uzlu – uzel může reprezentovat například soubor stránek v adresáři Oblečení a zde se pak zobrazí informace o stránkách v tomto adresáři, na kterých byl největší provoz
Příchozí provoz: stránky, ze kterých přišel provoz do uzlu
Odchozí provoz: stránky, na které směřoval provoz z uzlu
Vstupy na cestu: stránky na webu, ze kterých návštěvníci vstupovali na cestu
Výstupy z cesty: stránky na cestě, ze kterých návštěvníci opouštěli web